Ochockibis - hurtownia drzwi

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

 

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 KLIENTÓW SALONU STACJONARNEGO OCHOCKI – BIS 

 

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych Klientów Salonu Stacjonarnego OCHOCKI – BIS, zwana dalej „Polityką”, ma na celu przekazanie informacji, jakie dane osobowe zbieramy od Klientów naszego Salonu Stacjonarnego OCHOCKI – BIS  w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. 

 

KIM JESTEŚMY – ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE: 

 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest :          

                                 OCHOCKI-BIS OCHOCKA PATRYCJA               
                               SZADÓW PAŃSKI 6a 62-700 TUREK 
                              NIP: 827-136-36-93, REGON: 300866345   
                              TEL.63 288 24 43 , FAX 63 220 40 02 

 

 

2. Możesz się z nami skontaktować: 

 • listownie, na adres:  

                     OCHOCKI – BIS OCHOCKA PATRYCJA 
                     SZADÓW PAŃSKI 6a 62-700 TUREK  


• mailowo, na adres: serwis@ochockibis.pl 

  

JAKIE DANE OSOBOWE KLIENTÓW SALONÓW STACJONARNYCH PRZETWARZAMY? 

 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam podasz składając zamówienie usługowe w naszym salonie stacjonarnym lub zwracając się do nas o podjęcie działań przed zawarciem umowy (np. poinformowanie Cię o dostępności towaru, którym jesteś zainteresowany) lub składając reklamację lub odstępując od umowy.  Zbieramy także Twoje dane na potrzeby wystawienia faktury VAT, jeżeli sprzedaż następuje w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zażądasz wystawienia faktury. Jeżeli zapłacisz nam za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła.  Ponadto możemy zbierać Twoje dane behawioralne odnoszące się do Twoich zachowań dotyczących dokonywanych transakcji lub historii korespondencji z Tobą, informacje o Twoich aktywnościach na naszej stronie internetowej, w tym sklepie internetowym takie jak oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje.  Dane te możemy łączyć z innymi Twoimi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzanymi przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.  W celu dochodzenia roszczeń możemy także zbierać numer PESEL lub adres zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej. 

 

 

 

W JAKIM CELU POZYSKUJEMY TWOJE DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY ORAZ PRZEZ JAKI OKRES? 

 4. Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu: 

 • podjęcia na Twoje żądania działań przed zawarciem umowy (np. dokonania wyceny lub powiadomienia o dostępności produktu) – art. 6 ust. 1 b) RODO 

 

– przez czas niezbędny do wykonania tych działań;  • zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO  – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących m.in.:  (i) obowiązki z tytułu rękojmi za wady  – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;  (ii) obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy  – przez czas wykonania obowiązków z tych tytułów;  (iii) obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości  – do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i o rachunkowości;  (iv) przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych  – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;  • realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:  (i) ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń  – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);  (ii) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych  – przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy; (iii) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji  – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;  (iv) wsparcia obsługi klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;  (v) w celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;  (vi) ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie. 

 

Możemy przetwarzać Twoje dane także na podstawie: 

 • udzielonej nam zgody w celach w niej określonych (w tym np. na podstawie zgody na przetwarzanie Twoich danych po wykonaniu umowy lub przed jej zawarciem w celach marketingowych, w tym profilowania)  – do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu zgody - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów  


– art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla realizacji obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 c) RODO). 

 

CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE? 

 5. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE. Możesz, ale nie musisz ich nam podawać. Ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, lecz może być obowiązkiem jedynie umownym. 

 

Do zawarcia umowy sprzedaży towaru w salonie stacjonarnym OCHOCKI – BIS OCHOCKA PATRYCJA nie musisz nam podawać żadnych swoich danych, chyba że nabywasz go w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą albo zażądasz abyśmy wystawili Ci w związku ze sprzedażą fakturę VAT. 

 

Niezbędne do zawarcia i wykonania umów dotyczących Twoich zamówień usługowych oraz do obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji są nam dane wskazane w formularzach tych dokumentów, które nie mają charakteru opcjonalnego. 

 

Twoje dane mogą być nam również niezbędne do załatwienia na Twoje żądanie spraw, z którymi się do nas zwrócisz przed zawarciem umowy z nami lub po jej zakończeniu. 

 

Niepodanie przez Ciebie danych osobowych nie spowoduje jednak żadnych negatywnych konsekwencji dla Ciebie, poza brakiem możliwości np.:  • wystawienia przez nas faktury z tytułu zrealizowanych na Twoją rzecz sprzedaży lub zamówień, lub  • obsługi i wykonania złożonych nam zamówień, lub  • obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz obowiązków z tych tytułów, lub  • obsługi i załatwienia spraw, z którymi się do nas zwrócisz przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu, lub  • w przypadku danych opcjonalnych – brakiem możliwości skontaktowania się z Tobą telefonicznie lub mailowo lub dokonania zwrotu należności na rachunek bankowy. 

 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE? 

 6. Twoje dane możemy przekazać: 

 • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;  • podmiotom  przetwarzającym  w  naszym  imieniu  Twoje  dane  osobowe  i  uczestniczącym  w wykonywaniu naszych czynności, tj.:   (i) naszym  podwykonawcom wspierającym  nas  w wykonaniu  umów,  zamówień  i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta,  lub  prowadzącym  sklepy sprzedaży  lub  innym podmiotom  pośredniczącym  w sprzedaży naszych produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym  na nasze zlecenie;    (ii) agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;  (iii) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach;  (iv) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;  (v) agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;  

 

(vi) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób  i mienia;  • innym administratorom będącym:  (i) agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych lub współpracującymi z nami przy obsłudze klientów lub prowadzeniu sklepów sprzedaży OCHOCKI – BIS OCHOCKA PATRYCJA lub innymi podmiotami pośredniczącymi  w sprzedaży naszych towarów, w tym usług – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;  (ii) podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;  (iii) podmiotami  prowadzącymi  przewóz  przesyłek  towarowych  lub  usługi  spedycji  – w celu dostarczenia przesyłek towarowych;  (iv) podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)  – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;  (v) podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) – w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;  (vi) zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych; 

 

  (vii) podmiotami nabywającymi wierzytelności – w razie niezapłacenia ceny  za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub  innych należno ścina  naszą rzecz. 

 

 

JAKIE MASZ PRAWA? 

 7. Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych  osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;  • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;  • prawo usunięcia danych osobowych;  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  • prawo do przeniesienia danych osobowych;  • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;  • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  • PRAWO DO SPRZECIWU wobec:  (i) przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych  

 promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;  (ii) przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE? 

 

 

 

8. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:  • listownie, na adres:         OCHOCKI – BIS OCHOCKA PATRYCJA

                                                                                      SZADÓW PAŃSKI 6a 62-700 TUREK  •

                                                                                      mailowo, na adres:  serwis@ochockibis.pl 

 

9. Jeżeli jesteś również klientem sklepu internetowego www.ochockibis.pl  lub korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną, sprawy związane z przetwarzaniem danych zebranych w związku z transakcjami dokonywanymi w sklepie internetowym lub usługami świadczonymi drogą elektroniczną określa odrębna Polityka ochrony danych osobowych sklepu internetowego OCHOCKI – BIS . 

 

10. Jeżeli jesteś klientem B2B sprawy związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych określa Polityka ochrony danych osobowych Klientów B2B. 

 

 

11. Jeżeli jesteś również klientem sklepu internetowego www.ochockibis.pl  lub korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną, sprawy związane z przetwarzaniem danych zebranych w związku z transakcjami dokonywanymi w sklepie internetowym lub usługami świadczonymi drogą elektroniczną określa odrębna Polityka ochrony danych osobowych sklepu internetowego OCHOCKI – BIS . 

 

Jeżeli jesteś klientem B2B sprawy związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych określa Polityka ochrony danych osobowych Klientów 


POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH    KLIENTÓW B2B 

                                                                              -  kliknij 


POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 SKLEPU INTERNETOWEGO  OCHOCKI – BIS 

                                                                              -  kliknij 


POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
  KLIENTÓW SALONU STACJONARNEGO OCHOCKI – BIS  
                                                                           - Kliknij